Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Zespół Szkól dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie jest szkołą publiczną działając na podstawie:

•Aktu Założycielskiego.
•Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
•Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•Statutu,
•Zarządzeń Kuratora,
•Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół,
•Ramowego planu pracy szkoły,
•Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
•Regulaminów wewnętrznych

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Konin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty