NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Główny księgowy – ¼ etatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KONINIE

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Główny księgowy – ¼ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia kierunkowych studiów podyplomowych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • Preferowane doświadczenie w pracy związanej z finansami publicznymi (mile widziane doświadczenie w placówce oświatowej minimum roczne).
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki oświatowej oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania
  w praktyce, w tym:
 1. Kodeks pracy,
 2. Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe,
 3. Ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość zagadnień księgowości budżetowej.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego.
 • Biegłość w redagowaniu pism urzędowych.
 • Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Zadania główne  - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 • Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
 • Kompletowanie dokumentów finansowo.
 • Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Prowadzenie Inwentarza Szkoły.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
 • Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Zakres obowiązków dla celów rozliczeń VAT

 • Główny księgowy szkoły zobowiązany jest do:
 1. identyfikacji i oceny realizowanych przez Jednostkę organizacyjną zdarzeń gospodarczych w zakresie VAT,
 2. kwalifikacji realizowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT,
 3. gromadzenia i archiwizacji dokumentacji źródłowej (w szczególności faktur VAT dotyczących sprzedaży i zakupów realizowanych przez Jednostkę organizacyjną),
 4. właściwego dokumentowania sprzedaży dla celów VAT,
 5. właściwego ewidencjonowania realizowanych zdarzeń gospodarczych w cząstkowych rejestrach VAT,
 6. posługiwania się NIP Miasta Konin w zakresie realizowanych transakcji,
 7. przekazywania Centrali w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego i złożenia pliku JPK_VAT Miasta, w tym rejestrów cząstkowych- podrejestrów sprzedaży i zakupów.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  • Warunki pracy:
 2. praca biurowa w wymiarze 1/4 etatu (10 godzin tygodniowo), umowa o pracę,
 3. praca wymaga obsługi komputera do 2 godzin na dobę,
 4. większość czynności będzie wykonywana w pozycji siedzącej; praca wymagająca samodzielnego i terminowego wykonywania zadań, przyjmowania i przetwarzania dużej ilości informacji oraz obsługi urządzeń biurowych.
  • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie, 62-510 Konin, ul. K. S. Wyszyńskiego 1; budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór - załącznik 1).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • Opatrzone własnoręcznym podpisem:
 1. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (załącznik 2),
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik 2),
 3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik 2),
 4. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (załącznik 2),
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (załącznik 3).
 • Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego dodatkowymi wymaganiami (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).
 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza zakres ustawy, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (załącznik 4). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie (w sekretariacie) Szkole lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie , ul. K. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin, w  zamkniętej   kopercie   z   dopiskiem   „Nabór   na   wolne   stanowisko   urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej przy WSZ w Koninie,  w terminie do 05.03.2021 r. do godziny 14 00 (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data  stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej przy WSZ w Koninie.  

UWAGA:

Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru, dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ul. K. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego:

 • na podstawie art.6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w zakresie, o którym mowa w art. 221 kodeksu pracy,
 • w pozostałym zakresie — na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych  uniemożliwi  wzięcie udziału w procesie – naboru.

6)  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7)   Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

8)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie
Data utworzenia:2021-02-15
Data publikacji:2021-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Czeszejko
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:409